Fotogaléria - 2010/11

Fotogaléria - 2011/12

Fotogaléria - 2012/13

Fotogaléria - 2013/14

Fotogaléria - 2014/15

Jesenný audit 

Akčný plán - energia

ŠkVP

Audit

Monitoring 2011/12

Audit 2011

EAP  2011/2012

EAP 2012/2014

Prezentovali sme sa na 25. výročí našej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAP 2014/15

    PROJEKT - ZELENÁ ŠKOLA         

Hlavným cieľom projektu Zelená škola je podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa školy, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené akčným plánom Zelenej školy.

Oblasti plnenia úloh na našej škole:
výchovno-vzdelávací proces 
voda
odpad
energia
doprava
zeleň
ochrana prírody 
používanie ekologických materiálov
zdravé stravovanie    

Projekt Zelená škola organizuje na Slovensku Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Národná kancelária projektu Zelená škola je v Trenčíne, v Centre environmentálnych aktivít (Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín).

Slovenský
projekt Zelená škola je zapojený do svetového hnutia EcoSchools, teda do siete Zelených škôl v medzikontinentálnom meradle.


Školský rok 2015/16

Hlavné pozitíva Ekoškoly

Výrazne sa zvyšuje ekologické myslenie žiakov. Deti sa viac zaujímajú o svoje okolie.

 Učia sa jednať s dospelými, obhajujú svoje názory. Program podporuje aktivity detí. 

Rozvíja praktické zručnosti. Prostredníctvom detí sa kladne ovplyvňujú aj rodičia a široká verejnosť.

 

Ekokodex 2015/16

Spolupráca s verejnosťou

Odbúravanie zlých stravovacích návykov

Úspory energie - správne svietenie a vetranie v triedach

 Minimalizovanie odpadu

 

Využívame hlavne bicykle, pešiu chôdzu, MHD dopravu na presun

K prírode sa správame ohľaduplne

Staráme sa o prostredie školy

Podpora zvierat v útulku

 

Kolégium  ZELENEJ ŠKOLY 2015/16

Žiaci:
 1. Knapo Alexander      1.A
 2. Šlapková Ema           1.B
 3. Kuciar Radko            2.B
 4. Zachar Paťko            3.A
 5. Skáčik Filip               3.B
 6. Majbíková Karin       4.A
 7. Kaminský Adrián       4.B
 8. Cepáková Zuzana      4.C
 9. Škultétyová Adela      5.A
 10. Kaminský Denis         5.B
 11. Hradil Alex                6.A
 12. Novosad Martin         6.B
 13. Zemanová Ema          7.A
 14. Fráňová Aneta           7.B
 15. Štefinová Miroslava    8.A
 16. Gažo Štefan                8.B
 17. Lovíšková Lena          9.A
 18. Tichá Natália              9.B
 19. Kašjaková Alexandra 9.C
Pedagogický zamestnanci:
 1. Ing. Dana Marciňová
 2. Mgr. Dušan Malovec
 3. Zuzana Vojačková

Rodičia: 

 1. p. Hradňanská
 2. p. Gašparíková

 

Ekohliadky pre školský rok 2015/16
 1. Birošíková Laura, Uríková Lucia               1.A
 2. Haviar Patrik, Martišková Ema                  1.B
 3. Jurdíková Kristína, Miščíková Soňa           2.A
 4. Mališová Kveta, Hodasová Lucia              2.B
 5. Jakubech René, Tomana Peter                  3.A
 6. Hanáčková Nina, Tichý Patrik                   3.B
 7. Aujeská Sophia, Jusková Ema                   4.A
 8. Hradńanský Alex, Markovič Martin           4.B
 9. Kostelanský Michal, Kohútová Daniela     4.C
 10. Zemančíková Zuzana, Vrtochová Aďa      5.A
 11. Kaminský Denis, Levko Erik                    5.B
 12. Martinková Klára, Pekarová Nikola         6.A
 13. Novosad Martin, Chudovská Gabika        6.B
 14. Kučmová Kristína, Podstrásky Peter         7.A
 15. Vojteková Natália, Remišová Diana          7.B
 16. Orávik Adrián, Hudeková Natália             8.A
 17. Gažo Štefan, Kašiak Mário                       8.B
 18. Lahdo Noel, Lovíšková Lena                    9.A
 19. Jakubechová Katarína, Kozíková Kristína  9.B
 20. Frištíková Anna Mária, Mamisová Valika  9.C

 

 

Slávnostná certifikácia „Zelených škôl“

Dňa 9.10. 2015 sme sa zúčastnili slávnostnej certifikácie „Zelených škôl“ v Piešťanoch. Za našu školu sa slávnostnej certifikácie zúčastnili Anetka Fráňová, Natália Tichá a p. Kršiaková. Školy okrem certifikátov získali aj upomienkové darčeky. Po prvýkrát sa na tejto slávnostnej certifikácii zúčastnil aj minister školstva Juraj Draxler a prisľúbil školám zapojeným do programu podporu.

Chcela by som všetkým deťom zapojeným do rôznych aktivít poďakovať.

Mgr. Eva Kršiaková

 

Školský rok 2014/15

Kolégium  ZELENEJ ŠKOLY 2014/15

Užšie kolégium: 
 1.  Simona Zacharová       III.A
 2. Natália Gazdíková        III.B 
 3. Juraj Zeman                 IV.A
 4. Filip Križan                  IV.B
 5. Alex Hradil                   V.A
 6. Mária Červencová         V.B
 7. Kristína Kučmová        VI.A
 8. Aneta Fráňová             VI.B
 9. Jaroslav Urban            VII.A
 10. Mário Kašjak              VII.B
 11. Alžbeta Kostelanská   VIII.A
 12. Natália Tichá              VIII.B
 13. Alexandra Kašjaková VIII.C
 14. Naďa Šuková               IX.A
 15. Veronika Golejová        IX.B
Širšie kolégium:
 1. p. Mgr. Kršiaková Eva
 2. p. Ing. Ďuricová Katarína
 3. p. Ing. Marciňová Dana

Nepedagogickí pracovníci: 

 1. p. školníci a upratovačky
 2. p. Hradňanská Petra
 3. p. Gajdošová Viera
 4. p. Jurčík Pavol
 5. p. Bendová Lujza 

 

 

Environmentálna výchova - prierezová téma:

 • Poznávame živočíchy okolo nás
 • Činnosti človeka ohrozujúce biodiverzitu
 • Chránené rastlinné a živočíšne druhy v našom okolí
 • Význam chránených území na Slovensku - NP, CHKO, NPR, CHÚ
 • Význam a funkcia lesa pre človeka
 • Význam a funkcia lesa pre krajinu
 • Ekologické následky nadmernej ťažby pralesov a lesov 
 • Ochrana prírody a krajiny
 • Zložky životného prostredia a vzťah človeka k ŽP
 • Význam pôdy pre život na Zemi
 • Pôda ako obnoviteľný zdroj
 • Negatívny dopad poľnohospodárskej produkcie na kvalitu pôdy
 • Ovzdušie - jeho zložky a význam pre živé organizmy 
 • Znečisťovanie ovzdušia a jeho negatívne dôsledky na život na Zemi 
 • Príčiny vzniku kyslého dažďa 
 • Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje a alternatívne zdroje energie
 • Význam šetrenia energií
 • Úbytok ozónovej vrstvy a vznik ozónových dier v súčasnosti
 • Voda ako základ života
 • Voda pitná úžitková a odpadová
 • Príčiny a dôsledky znečisťovania povrchovej vody
 • Odpad ako produkt ľudskej činnosti
 • Negatívne vplyvy odpadov na ŽP
 • Urbanizácia a jej vplyv na ŽP
 • Ochrana zvierat a humánny prístup k nim
 • Význam a ochrana ekosystémov 
 • Vhodné a nevhodné spôsoby správania sa ľudí k prírode
 • Správanie jednotlivcov voči prírode
 • Ochrana prírodných pamiatok 
 • Zdravé stravovanie - neplytvať potravinami
 • Doprava a jej vplyvy na ŽP 
 • Alternatívne zdroje dopravy, učenie sa o náhradných možnostiach

Rovesnícke vzdelávanie

 V decembri 2014 si pripravili žiačky V.A triedy Nikola Pekárová, Klárika Martinková a Martinka Kameníková prezentáciu o chránených druhoch živočíchov pre 1.stupeň.Rovesnícke vzdelávanie sa uskutočnilo pre viaceré triedy na 1.stupni.Konkrétnou témou rovesníckeho vzdelávania boli naše ryby. Žiakom i pani učiteľkám sa akcia páčila .Pripojené sú aj fotografie vo fotogalérii Zelenej školy.

Beseda o chránených druhoch živočíchov

Dňa 21. 11. 2014 sa pod vedením pána Žilinčíka z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici uskutočnila pre  žiakov IV.A a  IV.B triedy beseda o chránených druhoch živočíchov. Beseda bola spojená s premietaním krátkych  filmov. Žiaci sa počas prezentovania dozvedeli nielen nové, ale aj veľmi zaujímavé informácie o ochrane prírody. V závere mali možnosť pozrieť si preparáty rôznych druhov hmyzu, ale aj  ,,pohrať sa“ so  živými zvieratami. Pre niektorých bolo najväčším ,,lákadlom“  nosenie užovky červenkastej. Beseda sa uskutočnila v rámci projektu  ,,Zelená škola“.

                                                                                                          Psí útulok "Hafkáči" nám ďakuje za podporu

Naša VII. ZŠ pravidelne už viacej rokov podporuje psí útulok v Považskom Podhradí. Aj tento školský rok sme pre psíkov poslali  granuly, hračky, lopty atď. Za podporu naša škola dostala poďakovanie od pani Jurenkovej , ktorá tam pracuje. Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku Vianoce chceme, aby sa mali psíkovia čo najlepšie.

Žiaci našej Zelenej školy

EAP 2014/15

Cieľom auditu školy je získať prehľad o vplyvoch prevádzky na životné prostredie. Na základe auditu si škola vyberá prioritnú tému. Žiakom boli rozdané auditové hárky  zo 6 oblastí Voda, Odpady, Energia, Zeleň a zelené obstarávanie, Doprava, Zeleň a ochrana prírody. Na základe zistení sme si zvolili prioritnú tému Zeleň a ochrana prírody. V tejto téme vlastne pokračujeme - viď EAP 2012-14, 2

SLEDOVANÉ OBLASTI AUDITU

Voda

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY
 • Poruchy sú hneď opravené
 • Pitná voda je k dispozícii všade v celej budove
 • Na niektorých hodinách sa žiaci učia o vode
 • Máme letáčiky o šetrení vodou
 • Pijeme bylinkové čaje
 • Pravidelná kontrola vodovodu
 • Nemáme dvojité splachovanie na WC

 

 

 

ZELENÉ  OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY
 • Na škole triedime odpad na bio, plasty, papier
 • Škola sa zapája do eko súťaží
 • Škola nakupuje čistiace prostriedky vo veľkých baleniach
 • Škola nakupuje papiere, učebné pomôcky vo veľkých ek. baleniach
 • Škola nepoužíva solárnu energiu

 

 

 

DOPRAVA A OVZDUŠIE

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY
 • V priestoroch školy sa nefajčí
 • V blízkosti školy je MHD
 • Chodíme na dopravné ihrisko so žiakmi
 • P. Marciňová Chodí na súťaže so žiakmi Bezpečne na ceste
 • Zákaz vjazdu pre motorové vozidlá do areálu školy
 • Škola nemá stojan na bicykle

 

 

 

ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY
 • Využívame zeleň vo svoj prospech
 • Besedy o ochrane prírody
 • Súťaže o ochrane prírody
 • Rovesnícke vzdelávanie o ochrane prírody
 • Deň Zeme, čistenie areálu
 • Učí sa o ochrane prírody
 • Škola nemá pozemok na pestovanie ovocia a zeleniny

 

 

 

ENERGIA

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY
 • Máme ekohliadky
 • Budova školy je čiastočne zateplená
 • Na škole sa postupne menia okná za plastové
 • Je vykonávaná rekonštrukcia osvetlenia
 • Boli zakúpené nové sporáky do školskej kuchynky
 • Máme letáčiky o šetrení energiou
 • Na vyučovaní sa žiaci učia o energii
 • Radiátory nemajú reg .ventily
 • Nesprávne vetranie v triedach
 • Občas zasvietené zbytočne svetlá

 

 

 

 ODPADY

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY
 • Triedime odpad, máme nádoby v triedach
 • Spolupráca s firmou Megawaste
 • Kompostovisko
 • Učí sa na vyučovaní o odpadoch
 • Vianočné trhy a Ekojarmok - využívanie odpadu
 • Malo by byť lepšie triedenie v triedach

 

 

Školský rok 2013/14

Kolégium  ZELENEJ ŠKOLY 2013/14

Širšie kolégium:                                             

 1. Nikola Hudeková          IV.A                         

 2. Valéria Kvaššayová       IV.B

 3. Kristína Kučmová          V.A

 4. Natália Vojteková          V.B

 5. Natália Hudeková           VI.A

 6. Mária Šurabová              VI.B

 7. Timea Dohňanská            VII.A

 8. Natália Tichá                   VII.B

 9. Naďa Šuková                  VIII.A

 10. Veronika Golejová           VIII.B

 11. Mária Plšková                  IX.A

 12. Sára    Mošková              IX.B

 13. Gabika Miškechová         IX.C

 

 Užšie kolégium:

 1. Nikola Hudeková                    VI.A

 2. Mária Šurabová                       VI.B

 3. Natália Tichá                            VII.B

 4. Gabriela Miškechová             IX.B

 Učitelia:

 1.           Ing. Dana Marciňová

 2.           Ing. Katarína Ďuricová

 3.           Mgr. Miroslava Vaňková-Múdra

 4.           Mgr. Eva Kršiaková - koordinátorka ZŠ

 Rodičia:

 1.            p. Hradňanská

 2.            p. Gajdošová

 3.            p. Gašparíková

 Poslanci:      p. Bendová

Ekohliadky na šk. rok 2013/2014

 

 1.   Ježíková, Martinková     IV.A

 2.   Jahôdka, Kvaššay           IV.B

 3.   Kučmová, Gardianová     V.A

 4.   Fráňová, Dudáková         V.B

 5.   Hudeková, Štefinová      VI.A

 6.   Gažo, Poličková             VI.B

 7.   Kostelanská, Beranová  VII.A

 8.   Krišťáková, Tichá          VII.B

 9.   Pastierik, Urík               VIII.A

 10.   Briestenská, Blažková   VIII.B

 11.   Orávik, Ďurček               IX.A

 12.    Kostelanská, Gardianová IX.B

 13.    Hnát, Mlynár                  IX.C

 

Z našej činnosti

Žiačky V.B triedy Fráňová, Čierniková, Belavá, Dudáková, Vojteková,si pripravili 3 témy o ochrane prírody. Prvou témou boli medvede ich ochrana, ako sa správať pri stretnutí s medveďom, ďalej o nelegálnych skládkach odpadu a inváznych rastlinách. Celé rovesnícke vzdelávanie ukončili vyhodnotením Zelenej školy za minulý školský rok 2012/13.

V  septembri sa uskutočnili triedne rodičovské združenia  a práve pomocou nich sme chceli rodičov oboznámiť s našimi aktivitami. Žiačky V.B spravili letáčiky, ktoré odovzdali triednym učiteľom. Takto  by sme chceli získať rodičov pre naše aktivity. Už každoročne sa staráme o naše vtáctvo tým, že opravujeme a zhotovujeme nové vtáčie kŕmidlá. Spoločne so žiakmi v ŠKD sa budeme o ne starať počas zimného obdobia. Kŕmidlá sme dali do areálu školy dňa 28.10.2013 počas  ekologického krúžku.

Podpora psieho útulku v Považskom Podhradí

Priebežne počas celého roku podporujeme psíkov v útulku. Zbierame granuly, deky, hračky a všetky tieto veci im posielame.

Výstava o vode

Dňa 5.11.2013 sme sa počas krúžku zúčastnili výstavy o vode na Mestskom úrade v Považskej Bystrici. Výstavy sa zúčastnilo 12 žiakov a 1 pedagóg. Výstavu  organizoval odbor školstva pre jednotlivé základné a stredné školy. Z výstavy sme si odniesli nové vedomosti a zážitky.


Školský rok 2012/13

Kolégium  ZELENEJ ŠKOLY 2013/14

 

Užšie kolégium Zelenej školy:

P. uč.: Ďuricová, Marciňová, Tomanová, Kršiaková

Žiaci: Pavlovičová IX.B, Gažová, Mamisová, Bottrill, Blašková IX.C

P. školníci: Gardian, Janáček

 

Širšie kolégium Zelenej školy:

Žiaci: Jágriková III.A, Juríčková III.B, Dudáková IV.A, Hudeková V.A, Šurabová V.B,  Žatková VI.A, Krišťáková VI.B, Kvaššay VII.A, Bednáriková VII.B, Ďurček VIII.A, Šaradinová VIII.B, Hnát VIII.C, Kocifaj IX.A, Pavlovičová IX.B, Mamisová IX.C

Rodičia: p. Halmeš, p. Hradňanská

Poslanci: p. Bendová, p. Jurčík

Silné  stránky školy:

 • ZŠ má dostatok interiérových rastlín

 • Máme dostatok zelene v okolí školy

 • V okolí školy je vybudovaná skalka

 • Máme vysadené kvitnúce rastliny

 • predávame bylinkový čaj vo vestibule

 • Staráme sa o zvieratá v útulku

 • Robíme relácie do školského rozhlasu

 • Uskutočňujeme besedy s lesákmi

 • Máme na škole ekologický krúžok

 • Máme dobré výsledky v Biologickej olympiáde

 

Slabé  stránky školy:

 • Vylepšiť okolie školy o relaxačnú zónu

 • Spraviť lavičky do areálu školy

 • Spraviť viacej vtáčích  kŕmidiel 

 • Vybudovať bylinkovú špirálu

 • Mať viacej informácií o bylinkách

 • Spraviť stánok o bylinkách

 • Vylepšiť spoluprácu s rodičmi

 • Zeleň označiť tabuľkami           

 • Naplánovať besedu so záhradkárom

 

 

       Monitoring Zelenej školy

 

        V tomto školskom roku sme sa zamerali na oblasť Zeleň a ochrana prírody. Jednotlivé aktivity plníme podľa EAP  a pravidelne monitorujeme. Aktivity máme podložené fotkami  na webovej stránke školy, ale aj na nástenkách  vo vestibule školy. S našimi úspechmi sa radi pochválime cestou rozhlasu, prípadne cez školský časopis Veselá  sedmička. Mávame príspevky aj v regionálnych novinách.

 

       Zeleň a ochrana prírody - praktické aktivity na našej škole

 • Relácia do školského rozhlasu o Odpadoch a triedení odpadu. Reláciu pripravili žiačky VII.B triedy A. Gažová, Mamisová a Klabníková.

 • Náš žiak IX.B triedy Ivan Bútora sa zúčastnil biologickej olympiády  obvodné kolo kat. C , získal 3 miesto.

 • Žiačky VI.B triedy Bútorová, Levková, Tichá, Kozíková  spravili prezentáciu o Ochrane prírody pre žiakov 2. ročníka.

 • P. vychovávateľky so žiakmi v ŠKD pravidelne prikrmujú vtáky v okolí školy cez zimné obdobie.

 • P. Ing. Kočudíková z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici prijala pozvanie na náš ekologický krúžok a spravila prednášku  spojenú 

          s varením bylinkového čaju .Do besedy zapájala aj žiakov a najaktívnejších odmenila.

 • Počas ďalšieho krúžku  sme uskutočnili tvorivé dielne pod vedením p.Janky Ďankovskej z Vlastivedného múzea. Vyrábali sme výrobok z drôtu.

 • Naši žiaci celoročne podporujú  psí útulok v Šebešťanovej a to tým, že posielame psíkom deky, koberce a granuly.

 • P.uč. Marciňová na hodinách Techniky spravila so žiakmi ďalšie kŕmidlá pre vtákov

 • Na hodinách Biológie v 5.ročníku spravili žiaci  po dva projekty "Les v okolí obce" a "Moje zvieratko". Najkrajšie  projekty sú vystavené vo 

          vestibule školy.

 • Svetový deň vody - relácia do školského rozhlasu.

 • Ekojarmok. V meste na pešej zóne sa prezentujú jednotlivé školy v rámci environmentálnej výchovy.

 • Deň Zeme projektový deň.

 • Mladý lesník - súťaž pre 6.ročník

 • Tvorba bylinkovej špirály a lavičiek.

 • Zber odpadového papiera.

 • Biologická olympiáda kat. D žiačky 6.B triedy.

Plán environmentálnej výchovy školský rok 2012/13 a 2013/14

September 2012

 1. Úprava okolia školy- triedy podľa rozpisu.             Z: triedni učitelia

 2. Zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na polievanie zelene.                                                                 Z: žiaci a uč.SEE

 3.  Voľba a schválenie kolégia Zelenej školy.            Z: Kršiaková a žiaci

 4.  Prvé zasadnutie Zelenej školy -  rozdelenie úloh. Z :Kršiaková a žiaci  

September 2013

 1.  Upratovanie areálu školy.                               Z:žiaci jed.tried,p.uč.

 2.  Starostlivosť o skalku a špirálu.                     Z: žiaci ekokrúžku.

 3.  Zasadnutie  kolégia Zelenej školy.                 Z:Kršiaková a žiaci.

Október 2012:      

 1. Audit novej oblasti " ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY"                                                    Z: žiaci kolégia

 2. Zverejnenie auditu vo vestibule školy.             Z: žiaci kolégia

 3. Monitoring zelene - fotky na nástenke.            Z: žiaci kolégia

 4. Výsledky mapovania zelene na webovú stránku školy.                                       Z.Kršiaková,Marciňová  

Október 2013

 1. Rovesnícke vzdelávanie.                               Z:žiaci 2. stupňa pre 1.st.

 2. Úprava násteniek doplnenie fotiek.              Z:žiaci kolégia  

November 2012

 1. Vyhotovenie Akčného plánu v danej oblasti.               Z.učitelia a žiaci

 2. Rovesnícke vzdelávanie žiakov 2. stupńa pre 1. stupeń.                                                                                           Z:žiaci a učiteľky

 3. Stánok o liečivých bylinkách                                        Z: žiačky zo VI.B  

November 2013

 1. Podpora útulku.                                                     Z: žiaci ekokrúžku.

 2.  Plnenie EAP druhá časť plánu.                          Z: žiaci.

December 2012

 1.  Beseda -účinok liečivých rastlín na organizmus.        Z: ekokrúžok

 2.  Prikrmovanie vtákov v okolí školy                                Z: ekokrúžok a ŠKD

 3.  Bylinkový čaj- predaj pred Vianocami.                        Z: ekokrúžok.  

December 2013

 1. Prikrmovanie vtákov v okolí školy.                        Z:ŠKD

 2. Relácia o našej téme do rozhlasu.                       Z: Kršiaková,žiaci  

Január 2013

 1. Beseda s kvetinárkou, záhradkárom.               Z: Marciňová,žiaci.

 2. Návšteva záhradkárstva Ekogarden v Pov.Bystrici.                                                                                      Z.Ďuricová, Kršiaková

 3.  Podpora útulku pre psíkov.                              Z: Šuková, Paščenková

Január 2014

 1. Prikrmovanie vtákov v okolí školy.                              Z: žiaci ŠKD.

 2.  Požiadanie o hodnotenie našej školy.                       Z: Kršiaková.  

Február    2013

 1.  Návrh na relaxačnú zónu.                    Z: žiaci z tried.

 2. Zhotovenie tabuliek ku stromčekom. Z: školník,žiaci.

 3. Zhotovenie tabuliek ku bylinkám .      Z:Gašparíková,  D.Marciňová                                                               so žiakmi na THD,SEE.

Február 2014

 1. Zhotovenie výrobkov na Ekojarmok.                   Z: žiaci,Kršiaková.

 2. Predaj čaju vo vestibule školy.                             Z: žiaci.  

Marec  2013

 1.   Navezenie materiálu na bylinkovú špirálu.                                                  Z: rodičia,učitelia,školníci          

 2. Brigáda rodičov, učiteľov.          Z: Kršiaková,Gašparíková                          

Marec 2014

 1. Relácia do rozhlasu.                                                       Z: žiaci

 2.  Fotodokumentácia aktivít na nástenku.                        Z: žiaci  

Apríl  2013

 1.  Zber odpadového papiera.                     Z: školníci, Kršiaková, Ďuricová, Marciňová.

 2. Projektový deň ku Dňu Zeme.                 Z: p.zástupkyne,žiaci, tr.učitelia.

 3.  Ekojarmok 2013.                                     Z: Vańková, Kršiaková.   

Apríl 2014

 1. Mladý lesník-súťaž.                                                     Z: Kršiaková

 2. Projektový deň.                                                           Z:p.zást.školy.

 3.  Ekojarmok 2014                                                        Z: Kršiaková.  

Máj 2013

 1. Príprava dreva na lavičky.                           Z: rodičia,učitelia.            

 2. Zhotovenie lavičiek.                                     Z: rodičia,učitelia,školník.

 3.  Vyhodnotenie činnosti podľa plánu.          Z:Kršiaková,kolégium.     

Máj 2014

 1. Do 10.5. požiadať o hodnotenie Zelenej školy.    Z: Kršiaková

 2. Hodnotenie Zelenej školy.                                       Z: žiaci, Kršiako

Jún 2013

Relácia pre žiakov o činnosti Zelenej školy. Z:Kršiaková,Gažová A.      

Jún 2014

 1. Relácia do školského rozhlasu.                                      Z: žiaci. 

 2. Registrácia na ďalší rok.                                                  Z: Kršiaková  

 

   Po roku plnení úloh .......... 

           Celoslovenská Rada Zelenej školy na svojom zasadnutí 7. - 8. júla 2008 v Liptovskom Jáne vyhodnotila priebeh projektu Zelená škola 2007/2008. Z celkového počtu 80 škôl prešlo úspešne 72 škôl, ktoré sa stávajú členmi celosvetovej siete Eco - Schools. Naša škola v procese certifikácie získala celkom 1011 bodov a počet hviezdičiek 2.
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie certifikátov a zástav projektu úspešným školám prebehne v dňoch 23. - 24 . októbra 2008 v Nových Zámkoch. Jednou z pripravovaných aktivít je vzdelávací seminár pre účastníkov projektu Zelená škola.
Aj v školskom roku 2008/2009 sa zapojíme do projektu a budeme plniť jednotlivé aktivity:
1. Zostavenie kolégia Zelenej školy
2. Environmentálny audit školy
3. Akčný plán
4. Monitoring a hodnotenie
5. Presah do vyučovania
6. Informovanie a zapájanie širšej komunity
7. Eko - kódex školy   

Našim konzultantom v projekte "Zelená škola" je Bc. Cíbiková  z CVČ Púchov, ktorá sleduje naše aktivity a hodnotenie predloží Rade Zelenej školy. 

 
Plán aktivít v školskom roku 2008/09
Mesiac Aktivita
október udelenie certifikátu a vlajky zber Pet fliaš
november premietanie ekofilmov /2.st/ účasť na konferencii o ŽP
december výroba kŕmidiel
január prikrmovanie vtákov
marec premietanie envirofilmov /1.st./
apríl Deň vtákov Mesiac lesov
apríl Deň zdravia - príprava šalátov Deň Zeme - celoškolské aktivity
apríl súťaž "Mladý lesník" /6.roč./
máj Svetový deň mlieka - roz. relácia
jún Svetový deň život. prostredia

                                                                                                                                   koordinátor projektu Mgr. E. Kršiaková

Po druhom roku plnení úloh..............

          V školskom roku 2008/2009 sme pokračovali s projektom Zelená škola. Plnili sme rôzne aktivity a nebolo ich málo. Všetci ako včeličky, ale hlavne malí žiaci nosili PET fľaše a nazbierali sme 1 100 kg.  Aj v zbere papiera sa môžeme pochváliť s 10 000 kg. Darilo sa nám aj v iných oblastiach a to vo výchovno-vzdelávacom procese, v šetrení vodou, energiou. Posadili sme 20 nových stromčekov a kvitnúcich rastlín. V mesiaci apríl sme pripravili na Deň zdravia biošaláty s p. Bielikovou. V júni sme sa dozvedeli výsledok bodovania, ktorý bol prekonzultovaný  s p. Cíbikovou našou regionálnou konzultantkou a postupujeme do ďalšieho 3. ročníka. V školskom roku 2009/10 nás čakajú rôzne zmeny. Na plnení úloh by sa mali zúčastniť najmä žiaci a široká verejnosť.

Prajem všetkým pekné prázdniny.                                                             koordinátorka Kršiaková

Plán ZELENEJ ŠKOLY na školský rok 2009/10                              Pravidlá  ZELENEJ ŠKOLY na školský rok 2009 /10

September:                                                                                          
1. Bioprodukty v školskom stravovaní 
2.Polievanie stromov  dažďovou vodou
3.Zhotovenie plánu Zelená škola,  vytvorenie kolégia

Október:
1.Výstava plodovej zeleniny vo vestibule
2.Starostlivosť o zeleň v škole
3.Zber druhotných surovín
4.Literárne a vlastivedné exkurzie

November:
1.Zber druhotných surovín
2.Burza hračiek-1. stupeň ZŠ
3.Módna prehliadka z odpadov. materiálu
4.Článok do Veselej sedmičky

December:
1.Dopĺňanie aktualít na paneloch
2.Prikrmovanie vtákov v areáli  školy
3.Kontrola tesnení na vodov. kohútikoch
4.Upratovanie s ekoprostriedkami

Január:
1.Relácia do školského rozhlasu “O star. a prikrmovaní
   vtákov cez zimné obdobie
2.Starostlivosť o zeleň v budove školy

Február:
1.Príspevok do novín o činnosti Zelenej školy
2.Zber druh surovín - pokračuje
3.Príprava výtvarných prác na Deň vody

Marec:
1.Svetový deň vody 22.3. – relácia
2.Návšteva žiackej knižnice
3.Úprava okolia školy

Apríl:
1.Beseda s poľovníkom, lesákom
2.Účasť na súťaži Mladý lesník
3. 22.4. Deň Zeme  -relácia do rozhlasu
4.Výstavka prác žiakov ku Dňu Zeme

Máj:
1.Návšteva útulku pre zvieratá na SNP
2.Zber liečivých rastlín
3.Dopravné ihrisko

Jún:
1.1.6.“DEŇ DETÍ“
2.5.6.“Svetový deň ŽP
3.Kontrola tes. vodovodných kohútikov
4. Vyhodnotenie zberov druh. surovín

 

1.krok: Kolégium Zelenej školy 
termín :koniec septembra 09

2.krok:  Jesenný audit školy
termín :koniec októbra 09

3.krok: Environmentálny akčný plán školy
termín :koniec novembra 09

4.krok:  Monitoring a hodnotenie

5. krok: Environmentálny školský  vzdelávací program    

6. krok: Informovanie a zapájanie širokej komunity

7. krok: Eko- kódex školy

Kolégium  ZELENEJ ŠKOLY

     

Užšie kolégium Zelenej školy:    

Ďuricová K.               

Marciňová D              uč.

Nottná H                     uč.

Tomanová M             uč.

Kršiaková E                uč.

Pavlovičová E            VIII.B

Gažová A                    VIII.C

Mamisová S               VIII.C

Bottril S                       VIII.C

Blašková V                 VIII.C

P.školníci

 

Širšie kolégium Zelenej školy:

Žatková,Dohňanská                 V.A

Krišťáková,Tománková           V.B

Šuková,Paščenková                VI.A

Oráviková,Golejová                 VI.B

Orávik,Ďurček                           VII.A

Kocifajová                                  VII.B

Pavlovičová                               VIII.B

Kocifaj                                        VIII.A

Mamisová                                  VIII.C

Podsedlý                                    IX.A

Levík                                           IX.B   

p. Halmeš

p. Hradňanská

p. Jurčík

p. Bendová

   Po ďalšom roku plnení úloh .......... 
             Celý školský rok 2009/10 sa niesol v duchu ochrany ŽP .Od začiatku septembra sme sa venovali rôznym oblastiam environmentálnej výchovy.  V septembri sme uskutočnili zber papiera ,nazbierali sme 12000  kilogramov a do zberu sa zapojili nielen deti ale aj rodičia .V mesiaci október sme uskutočnili jesenný audit v oblasti energie, vody, odpadu ,zelene a spravili sme výstavu plodovej zeleniny. Mesiac november sa niesol už ako každoročne v duchu protidrogových aktivít .Deti výtvarne stvárnili boj proti drogám .Uskutočnili sa športové turnaje a prebehla beseda s kriminalistkou .V decembri sme sa starali o kŕmidlá a prikrmovali sme vtáky .Prebehli aj besedy s lesákmi .V januári sme chodili do lesa prikrmovať lesnú zver a navštívili sme útulok pre psíkov v Moštenci . Na prelome februára a marca sme uskutočnili jarný audit vo všetkých oblastiach .Marec ako už každoročne je výnimočný tým ,že oslavujeme svetový deň vody a k tomuto výročiu sme pripravili vodný bar .V apríli mesiaci lesov sme urobili reláciu ,vysadili stromy ,zúčastnili sme sa súťaže Mladý lesník ,kde sme obsadili s trinástich škôl druhé miesto .Ku svetovému dňu Zeme sme robili aktivity okolo školy a v meste sme sa zúčastnili Eko-jarmoku .Obsadili sme druhé miesto. Ku koncu mája sme vyhodnotili a porovnali výsledky auditov a zistili sme, že sme ušetrili energiu a znížili sme aj tvorbu odpadového papiera v triedach .5.júna sme oslávili Svetový deň ŽP.
 

Plán ZELENEJ ŠKOLY na školský rok 2010/11    

 

Činnosť Zelenej školy

 

September:                                                                                          
1. Zasadnutie kolégia Zelenej školy 
2.Prečítanie a schválenie plánu práce na šk. r. 2010/11
3.Z
ameranie sa na oblasť energia a úspory energie

Október:
1.Výstava plodovej zeleniny vo vestibule
2.Starostlivosť o zeleň v škole
3.Zber druhotných surovín
4.Literárne a vlastivedné exkurzie

November:
1.Zber druhotných surovín
2.Burza hračiek-1. stupeň ZŠ
3.Módna prehliadka z odpadov. materiálu
4.Článok do Veselej sedmičky

December:
1.Dopĺňanie aktualít na paneloch
2.Prikrmovanie vtákov v areáli  školy
3.Kontrola tesnení na vodov. kohútikoch
4.Upratovanie s ekoprostriedkami

Január:
1.Relácia do školského rozhlasu “O star. a prikrmovaní
   vtákov cez zimné obdobie
2.Starostlivosť o zeleň v budove školy

Február:
1.Príspevok do novín o činnosti Zelenej školy
2.Zber druh surovín - pokračuje
3.Príprava výtvarných prác na Deň vody

Marec:
1.Svetový deň vody 22.3. – relácia
2.Návšteva žiackej knižnice
3.Úprava okolia školy

Apríl:
1.Beseda s poľovníkom, lesákom
2.Účasť na súťaži Mladý lesník
3. 22.4. Deň Zeme  -relácia do rozhlasu
4.Výstavka prác žiakov ku Dňu Zeme

Máj:
1.Návšteva útulku pre zvieratá na SNP
2.Zber liečivých rastlín
3.Dopravné ihrisko

Jún:
1.1.6.“DEŇ DETÍ“
2.5.6.“Svetový deň ŽP
3.Kontrola tes. vodovodných kohútikov
4. Vyhodnotenie zberov druh. surovín

 

 

 

 

V školskom roku 2010/11 pokračuje  na našej škole IV. ročník projektu Zelená škola.

V októbri 2010 sme sa  zúčastnili slávnostnej certifikácie na Technickej univerzite vo Zvolene, kde sme získali certifikát za minulý školský rok. V tomto školskom roku  sa členovia kolégia nezmenili a na základe auditu sme si vybrali oblasť Energia a úspory energie. Vypracovali sme si environmentálny - akčný  plán. Triedy si vybrali rôzne aktivity o energii, vyhotovili sme  nálepky o šetrení energie. Pracujeme s pracovnými listami, do ktorých zaznamenávame rôzne údaje o škole: Koľko je na škole radiátorov, či je budova zateplená, koľko okien je plastových, akú energetickú triedu majú elektrické spotrebiče  a podobne. Z firmy  Akutrans sme objednali zberovú nádobu na opotrebované batérie. Chceme žiakov naučiť, ktorý odpad je zvláštny a že ho treba triediť. Od vlaňajšieho roku došlo k  zmene v certifikácii. Školy môžu pracovať na jednej oblasti dva roky pre kvalitnejšie zvládnutie. Po prvom roku dostane škola diplom, po druhom certifikát. Na školský rok 2010/ 2011 máme certifikát potvrdený. Od začiatku školského roka prebehli dva regionálne semináre, a to v Trenčíne a v Plevníku- Drienovom. Na týchto seminároch sa rozoberalo 7 krokov Zelenej školy. Naša činnosť by sa mala prejaviť aj v prierezových témach na vyučovaní  či v spolupráci s rodičmi. Dňa 17.12. 2010 sa vo vestibule školy predstaví ekologický krúžok svojimi výrobkami. Prezentácia bude  spojená s predajom.

 

Mgr. Eva Kršiaková, koordinátorka Zelenej školy

 

EKOKÓDEX -  ZŠ  SLOVANSKÁ,  POVAŽSKÁ BYSTRICA


1. ŠETRÍME  ENERGIU

2.ZBYTOČNE  NESVIETIME  VYUŽÍVAME  DENNÉ  SVETLO.

3.ŠETRÍME VODU. 

4.ZBIERAME  PAPIER  A  INÉ  DRUHY  ODPADU.

5.UČÍME SA TRIEDIŤ ODPAD.

6.VYTVÁRAME  A  UDRŽUJEME  PEKNÉ  ŽP.

7.STARÁME  SA  O ZVIERATÁ  V ÚTULKU.

8.POUŽÍVAME  NA  ČISTENIE  EKOLOGICKÉ  ČISTIACE  PROSTRIEDKY.

 

Monitoring a hodnotenie Zelenej školy šk. rok 2010/11

     Naši žiaci spolu s pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi monitorujú oblasť energia- úspory energie .Je to oblasť ktorú sme si vybrali  pre tento školský rok 2010/11.Zvolili sme si kolégium Zelenej školy,spravili sme audit školy v jednotlivých oblastiach za prvý štvrťrok , environmentálny a plán, a na základe auditu sme začali pracovať na oblasti energia. Ciele, aktivity, termíny a zod. sme uviedli v environmentálnom akčnom pláne. Máme pracovné listy do ktorých zaznamenávame povinné úlohy a pokračujeme oblasťou energia. Spravili sme letáky na šetrenie energiou, ďalej chceme počas roka vymeniť žiarovky    za žiarivky, robíme zber opotrebovaných batérií, každá trieda pracuje na svojich aktivitách , ktoré sa týkajú besied, pozeranie DVD, CD o energii. Svoje aktivity zverejňujeme v školskom časopise, miestnych novinách. V monitorovaní budeme pokračovať a vyhodnocovať.

 

Vyhodnotenie činnosti našej Zelenej školy za šk. rok 2010/11

Celý školský rok sa niesol v duchu veľkého množstva aktivít čím je naša škola už známa. Aj environmentálna výchova   nezaostala a môžeme povedať ,že sme splnili všetko čo sme si predsavzali. V mesiaci septembri bola voľba kolégia   Zelenej školy a plánu Zelenej školy. V októbri sa uskutočnila výstava plodovej zeleniny. Tradične v novembri sa uskutočnil   protidrogový týždeň. Na základe environmentálneho auditu sme si pre tento školský rok vybrali oblasť energiu.   Stanovili sme si viacero cieľov - zhotovili sme environmentálne okienko, letáky o úspore energie na škole. V priebehu roka sme   vymenili okná za plastové a žiarovky za žiarivky. Prebehli aj viaceré zbery - ako zber papiera 10 000 kg, zber PET fliaš 400   kg, zber batérií a opotrebovaného oleja. V zimných mesiacoch sme zhotovili vtáčie búdky a prikrmovali sme vtáky.   V mesiaci marci sme uskutočnili Vodný bar a reláciu o vode. V apríli sa uskutočnilo viacej aktivít "Mesiac lesov a Deň   Zeme". Na Deň Zeme bol na našej škole projektový deň. Niektorí žiaci sa zúčastnili ekojarmoku v meste.  Získali sme 2. miesto. V máji sme sa zúčastnili šiesteho ročníka Mladý lesník kde žiaci našej školy získali 1. miesto.  Jún sa niesol v duchu osláv Svetového dňa ŽP.10.6. 2011 a na našu školu zavítala hodnotiteľka Zelenej školy.  Rndr.Eva Ondrová zhodnotila naše aktivity za celý školský rok. Po stretnutí bola nadšená našou prácou a výsledkami. Zapriala nám veľa elánu.  

 Plán environmentálnej výchovy 2011/12. 
 

September:                                                                                                               

1.     Zasadnutie kolégia Zelenej školy.

2.     Zameranie sa na novú oblasť.

3.     Zber odpad. papiera a kartónu.

4.     Zhotovenie kŕmidiel pre vtáky.

5.     Jesenný audit školy k oblasti.

  Október

1.     Výstava plodovej zeleniny-vestibul.

2.     Starostlivosť o zeleň.   

3.     Príprava výrobkov na ekojarmok.

 November:

1.     Týždeň protidrogových aktivít.

2.     Burza hračiek na 1 .stupni.

3.     Aktivity v triedach k danej oblastiam.

4.     Tvorba akčného plánu.

  December:  

1.     Dopĺňanie panelov informáciami.

2.     Prikrmovanie vtákov v okolí.

3.     Článok do Veselej sedmičky.

 Január

1.     Priebežné hodnotenie aktivít.

2.     Vyplňovanie auditových hárkov.

 

Február

1.     Príprava výrobkov na ekojarmok.

2.     Monitoring Zelenej školy.

 Marec:

1.     Úprava okolia školy.

2.     Svetový deň vody - relácia.

3.     Vodný bar- bylinný čaj.  

  Apríl:

1.     Apríl Mesiac lesov –relácia v ŠR.

2.     Mladý lesník - súťaž.

3.     Ekojarmok - pešia zóna.

 Máj:  

1.     Návšteva útulku - podpora. 

2.     hodnotenie Zelenej školy.

 Jún:

1.     Svetový deň ŽP-5.6.2012.

2.     Hodnotiaca návš.konz.2011/12

                                                                                   2012/13. 

 

Naša oblasť pre školský rok 2011/12

Škola sa už druhý rok venuje oblasti Energia- úspory energie. Získané údaje a výsledky zverejňujeme vo vestibule školy ako aj v environmentálnom audite školy. Škola si stanovila ciele a aktivity na cieľavedomé šetrenie energiou žiakmi, učiteľmi, nepedagogickými  zamestnancami., prostredníctvom nálepiek, nástenkami, besedami atď.

Škola využíva hlavne denné svetlo. Vlani aj tento školský rok vymieňame žiarovky za úsporné žiarivky, zakúpili sme nové elektrospotrebiče. Ekohliadky v triedach dohliadajú na správne vetranie a správne zatemňovanie  okien. Žiaci na hodinách fyziky, techniky ale aj na iných predmetoch sa dozvedia o druhoch energií, jej správnej úspore.

Žiakom sú premietané filmy, CD, web stránky o energiách. Uskutočnia sa besedy s energetikom.

 

Participácia - podpora tímovej práce na škole. Všetky aktivity sa organizujú spoločne, ale hlavne ich organizujú žiaci. Žiaci sú súčasťou kolégia, informujú ,riadia, zveľaďujú naše prostredie. Dávajú články do školského časopisu, do regionálnych novín My Stredného Považia.
 
  
Spolupráca s rodičmi a širšou verejnosťou- Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Rodičia sa zúčastňujú na zberových aktivitách, ako je zber odpadového papiera, zber Pet fliaš, podporujú výsadbu stromčekov v okolí našej školy a výsadbu cibuľovín. Zúčastňujú sa mnohých kultúrnych podujatí, ako je Pasovačka prvákov, Deň otvorených dverí, Rodičovský ples, besedy, krúžková činnosť.
   
Pomoc pri plnení projektu- nachádzame  ju na webových stránkach , seminároch, a z časopisov .
  
Proenvironmentálna výučba - prierezové témy ENV, celoročné aktivity sú v pláne školy. Nachádzajú sa na našej stránke Zelenej školy.
 
Zelená škola je praktická- to znamená, že všetky aktivity uskutočňujeme nielen teoreticky, ale hlavne prakticky. Žiaci si organizujú krúžky, výlety, zberové aktivity, podporujú útulok, robia relácie, články do školského časopisu, zúčastňujú sa Ekojarmoku kde predávajú výrobky ,ktoré spravili. Predávajú bylinkový čaj, sadia stromy, atď.
 
 
Úspechy školy- Zelenou školou sme už 4 roky a sme hrdí na množstvo aktivít, ktoré sme spravili. Prvé 2 roky sme zbierali body za jednotlivé aktivity. 3 rok sme získali certifikát za oblasť Vodu a odpady. V školskom roku 2010/11 sme pracovali na oblasti Energia a tento školský rok 2011/12 pokračujeme.

 

Hodina fyziky - prezentácia žiakov

 
P. učiteľka Hlávková spolu so žiakmi IX. A triedy pripravila hodinu fyziky o energii. Žiaci Karin Nováková, Jakub Chalmovský, Patrik Mikudík si pripravili prezentáciu o úsporách energie, o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie. Hodina sa ostatným žiakom páčila a budú  ju prezentovať aj iným triedam.
 

Zábavné popoludnie v ŠKD


Žiaci prvého stupňa pod vedením p. vychovávateľky Gregorovej uskutočnili zábavné popoludnie v ŠKD. Rozprávali sa o energii a úsporných opatreniach doma i v škole. Úlohou detí bolo výtvarne zobraziť" Naše elektrické spotrebiče. "Najkrajšie výkresy boli vyhodnotené a sú vystavené na nástenke".

Enviroprojekt 2012

Aj tento školský rok MŠ SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí Enviroprojekt 2012. Už po tretíkrát sa zapájame do tohto projektu. Témou nášho projektu je "Skrášľujeme okolie našej školy“. Hlavným cieľom projektu je zveľadiť okolie našej školy, zabudovaním lavičiek do areálu a výsadbou cibuľovín. Táto oddychová zóna by slúžila na uskutočňovanie výchovnovzdelávacieho procesu na hodinách biológie, geografie, etickej a občianskej výchovy a ďalších  hodín. V rámci ŠKD by táto zóna slúžila na relax detí. Okrem tejto aktivity by sme chceli ušetriť viacej energie a vody a preto by sme chceli  po úspešnom vybratí projektu zakúpiť úsporné splachovače do WC a žiarivky. Dúfam, že náš projekt zaujme a že bude podporený. Pri projekte budú pomáhať rodičia, učitelia, žiaci, nepedagogickí pracovníci. Realizácia projektu by mala prebehnúť od 1. mája do 30. novembra.  

Október :   Zber odpadového  papiera, nazbierali sme vyše 10 000 kg

November:    Protidrogový týždeň

December:    Predaj ekovýrobkov a bylinkového čaju

Január:   Prikrmovanie vtákov v okolí školy.

Február :  Zhotovovanie výrobkov na ekojarmok

Marec:     Vodný bar - predaj bylinkového čaju, relácia k tomuto výročiu. Zapojenie do projektu" Buď eko, buď eu "- prezentácia Zelenej školy na verejnosti.

Apríl:    1.4.2012  Mesiac lesov - relácia do školského rozhlasu. 20.4.Ekojarmok-prezentovanie Zelenej školy v meste. Projektový deň v škole -výsadba stromčekov, výsadba cibuľovín, tvorba bylinkovej špirály, skalky. Súťaž Mladý lesník- pre žiakov 6. ročníka. Zber odpadového papiera  od  23.4.- 30.4.2012

Máj:    18.5.2012  Svetový deň mlieka- spojený s rôznymi súťažami a reláciou do školského rozhlasu.

Jún:    5.6.2012 Svetový deň ŽP  

Buď eko, buď eu

 

Dňa 27.3. 2012 sme sa zúčastnili akcie Buď eko, buď eu. Je to celoslovenský projekt o najekologickejšie mesto na Slovensku. Tento projekt je podporovaný vládou a Európskou úniou. Naši žiaci prezentovali našu Zelenú školu a mesto stánkom, výrobkami, panelmi pred mestským  úradom. Priblížili envirodianie na našej škole. Naše modely, výrobky a stánok všetkých veľmi zaujal. Naši žiaci tretieho ročníka si pozreli všetky stánky, mali možnosť si pozrieť zvieratká a ponosiť sa na poníkoch. O  15.30 hod. sa k širokej verejnosti prihovoril primátor mesta p. Sopčák. Celé podujatie bolo ukončené popoludní premietaním filmov P. Barabáša.

ZELENÁ ŠKOLA

Už piaty rok sme Zelenou školou. Postupujeme podľa metodiky Zelenej školy, podľa siedmych krokov: 1. krok - voľba kolégia Zelenej školy. Viď vestibul a internetová stránka školy. 2. krok audit – uskutočnili sme audit vo všetkých oblastiach a zistili sme klady a nedostatky v oblasti energia, voda, odpad, doprava, zeleň a ochrana prírody, zelené obstarávanie. Audit, ktorí sme uskutočnili v školskom roku 2010/11 platí aj v roku 2011/12. Je na  internetovej stránke školy a na pracovných listoch. Na základe auditu sme vypracovali EAP - environmentálny akčný plán. Tento plán musel byť odkonzultovaný a podpísaný Katkou Hulínovou z CEA v Trenčíne. EAP máme vo vestibule školy. Pozostáva z 2 cieľov a viacerých aktivít.

 1. cieľ zníženie spotreby energie o 5%

 2. cieľ proenvironmentálna výučba a výchova na škole

K 1.cieľu aktivity: reklamná kampaň, výmena okien za plastové okná, výmena žiaroviek za žiarivky, zateplenie vchodov, zber malých batérií, zakúpenie a namontovanie úsporných sporákov triedy A, sledovanie odberu el. energie na faktúrach štvrťročne.Ku cieľu 2:sme zhotovili modely elektrární –vestibul, horná chodba model ekologického mesta, uskutočnila sa hodina fyziky pod vedením p. Hlávkovej- fotky internet, žiačky VI.B spravili dotazník o šetrení energiou u štvrtákov. VIII.A uskutočnila rovesnícke vzdelávanie pre V.B a VI.B triedu. Na hodine pracovného  vyučovania sme zhotovili veterné mlynčeky pod vedením p. Kršiakovej spojené s besedou. V ŠKD p. Gregorová s praktikantkou uskutočnili výtvarné popoludnie o energii. Uskutočnil sa aj deň bez počítača pod vedením p. Marciňovej. Všetky naše aktivity sme monitorovali. ENV ako prierezová téma sa objavuje nielen v ŠKVP ale prelína sa vo všetkých vyučovacích predmetoch a hodinách. Zúčastnili sme sa všetkých seminárov poriadaných CEA v TRENČINE. Zúčastnili sme sa premietania environmentálnych filmov v meste. Naši žiaci navštívili družobnú školu Horní Lomní - fotky. Uskutočňovali sme pravidelne rozhlasové relácie - triedne knihy. Ostatné environmentálne aktivity: 2 krát zber papiera, Ekojarmok, Mladý lesník, Čistá sedmička projektový deň, Vodný bar, Podporovanie zvierat v útulku. Sme členovia Slovenskej ornitologickej spoločnosti, podporujeme charitatívne zbierky - Unicef, Zlatá tehlička pre Afriku atď. Dávame články do regionálnych novín, Veselej sedmičky. Organizujeme Deň otvorených dverí, výstavu plodovej zeleniny, 2 krát sme sa zapojili do Enviroprojektu - Play energy, kde sme dosiahli výborné umiestnenie v rámci Slovenska.

 

 
   
 
   
   
     
   
   

Aktualizované 8.11.2013